Parafia

Rada parafialna

Niech ta strona będzie też łącznikiem Parafian z Radą, która jest bardzo cennym doradczym głosem dla Proboszcza Parafii. Wszelkie pomysły, sugestie, propozycje prosimy kierować pod adres radapar.kowary@gmail.com.

 

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 5 lat. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania jest sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp

Rada Parafialna przy kościele p. w. Imienia NMP w Kowarach jest ciałem doradczym dla O. Proboszcza.

W skład rady parafialnej wchodzą:

 1. Jan Grzywna – Proboszcz
 2. Marek Sendor – wikariusz Parafii
 3. Dębiński Bogdan
 4. Gierałt Paulina
 5. Grabowy Radosław
 6. Jaworska Marta
 7. Kocuba Mirosław
 8. Kowalski Janusz
 9. Moruń Marian
 10. Moruń Zofia
 11. Pacak Fryderyk
 12. Piekarski Włodzimierz
 13. Stasiak Tomasz
 14. Szwaja Urszula
 15. Szymczyk Jadwiga
 16. Wyspiańska Elżbieta
 17. Zakrzewski Antoni

 

         Spotkania Rady Parafialnej odbywają się raz na kwartał oraz w miarę potrzeb.